Nabízené služby

Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace:

Dopravní studie a posudky

Studie je nejjednodušší forma projektové dokumentace. Jejím cílem je ověřit možnosti (kapacity) využití daného prostoru s případným prvotním cenovým odhadem.

Posudky – výpočet parkovacích stání dle ČSN, sčítání dopravy aj.

DÚR (Dokumentace k územnímu řízení)

Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení musí poskytnout dostatečný podklad pro rozhodnutí stavebního úřadu a dotčených orgánů, správců sítí o umístění stavby.

Dokumentace dokládající základní tvarové, hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru především z hlediska souladu s požadavky klienta a v souladu s územně plánovací dokumentací a s dalšími podmínkami dotčených orgánů, správců sítí.

DSP (Dokumentace pro stavební povolení)

Tato projektová dokumentace zpravidla navazuje na DÚR, resp. pokud se nejedná o rekonstrukci apod.

Obsahuje konstrukční řešení stavby, prostorové uspořádání apod.

Rovněž musí být v souladu s požadavky, které se týkají veřejných zájmů a norem (dopravní, protipožární, hygienické, uživatelské, provozní a další podmínky).

DPS (Dokumentace pro provádění stavby)

Další stupeň detailněji zpracované dokumentace specifikující přesné materiály, technické detaily, položkový rozpočet.

Rovněž většinou slouží jako zadávací dokumentace při výběru dodavatele stavby.

DSPS (Dokumentace skutečného provedení stavby)

Tato dokumentace se zpracovává až po dokončení stavby a předkládá se ke kolaudaci.

Zpravidla obsahuje změny oproti dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení stavby, ke kterým došlo v průběhu stavby.

Podle platné legislativy je každý vlastník nemovitosti povinen mít tuto dokumentaci k dispozici.